National Parks

Q. Bandhavgarh National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Karnataka
B. Uttar Pradesh
C. Andhra Pradesh
D. Madhya Pradesh

Q. Desert National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Uttarakhand
B. Rajasthan
C. Telangana
D. Himachal Pradesh

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Uttar Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Dudhwa National Park
B. Nanda Devi National Park
C. Simlipal National Park
D. Valmiki National Park

Q. Khirganga National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. kerala
B. Madhya Pradesh
C. Himachal Pradesh
D. Jammu and Kashmir

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Odisha রাজ্যে অবস্তিত?

A. Vansda National Park
B. Jaldapara National Park
C. Valmiki National Park
D. Simlipal National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Rajasthan রাজ্যে অবস্তিত?

A. Hemis National Park
B. Keoladeo National Park
C. Satpura National Park
D. Bandhavgarh National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Uttarakhand রাজ্যে অবস্তিত?

A. Gir National Park
B. Bandhavgarh National Park
C. Keoladeo National Park
D. Nanda Devi National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি West Bengal রাজ্যে অবস্তিত?

A. Dachigam National Park
B. Gorumara National Park
C. Valmiki National Park
D. Bandhavgarh National Park

Q. Satpura National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Madhya Pradesh
B. Ladakh
C. Uttar Pradesh
D. West Bengal

Q. Betla National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Jammu and Kashmir
B. Jharkhand
C. Odisha
D. Ladakh

Q. Kanha National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Ladakh
B. Uttarakhand
C. Odisha
D. Madhya Pradesh

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Uttarakhand রাজ্যে অবস্তিত?

A. Dachigam National Park
B. Govind Pashu Vihar National Park
C. Palpur kuno national park
D. Keoladeo National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Gujarat রাজ্যে অবস্তিত?

A. Pench National Park
B. Vansda National Park
C. Valmiki National Park
D. Nanda Devi National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Madhya Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Palpur kuno national park
B. City Forest or Salim Ali National Park
C. Dachigam National Park
D. Great Himalayan National Park

Q. City Forest or Salim Ali National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. West Bengal
B. Jammu and Kashmir
C. Maharashtra
D. Madhya Pradesh

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Gujarat রাজ্যে অবস্তিত?

A. Valmiki National Park
B. Betla National Park
C. Gir National Park
D. Buxa Tiger Reserve

Q. Jaldapara National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Ladakh
B. West Bengal
C. Madhya Pradesh
D. Odisha

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Madhya Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Dinosaur National Park
B. Keoladeo National Park
C. Bhitarkanika National Park
D. Simbalbara National Park

Q. Sariska National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Tamil Nadu
B. Rajasthan
C. Madhya Pradesh
D. Jammu and Kashmir

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Rajasthan রাজ্যে অবস্তিত?

A. Mukundara Hills National Park
B. Sundarbans National Park
C. Jaldapara National Park
D. Rajaji National Park (Chilla)

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Madhya Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Rajaji National Park (Chilla)
B. Velavadar National Park
C. Sundarbans National Park
D. Madhav National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Jammu and Kashmir রাজ্যে অবস্তিত?

A. Desert National Park
B. Dudhwa National Park
C. Kishtwar National Park
D. Great Himalayan National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Uttarakhand রাজ্যে অবস্তিত?

A. Gorumara National Park
B. Jim Corbett National Park
C. Dudhwa National Park
D. Pin Valley National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Madhya Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Fossil National Park
B. Ranthambore National Park
C. Hemis National Park
D. Buxa Tiger Reserve

Q. Ranthambore National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Rajasthan
B. Uttarakhand
C. Jammu and Kashmir
D. Maharashtra

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Himachal Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Rajaji National Park (Chilla)
B. Inderkilla National Park
C. City Forest or Salim Ali National Park
D. Bandhavgarh National Park

Q. Simbalbara National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Odisha
B. Himachal Pradesh
C. Jharkhand
D. Maharashtra

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Madhya Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Buxa Tiger Reserve
B. Sanjay National Park
C. Keoladeo National Park
D. Mukundara Hills National Park

Q. Sundarbans National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Jammu and Kashmir
B. West Bengal
C. Andhra Pradesh
D. Uttar Pradesh

Q. Singalila National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Telangana
B. Chhattisgarh
C. West Bengal
D. Madhya Pradesh

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Odisha রাজ্যে অবস্তিত?

A. Jim Corbett National Park
B. Inderkilla National Park
C. Ranthambore National Park
D. Bhitarkanika National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Jammu and Kashmir রাজ্যে অবস্তিত?

A. Bandhavgarh National Park
B. Mukundara Hills National Park
C. Khirganga National Park
D. Dachigam National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Bihar রাজ্যে অবস্তিত?

A. Buxa Tiger Reserve
B. Simlipal National Park
C. City Forest or Salim Ali National Park
D. Valmiki National Park

Q. Great Himalayan National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Andhra Pradesh
B. West Bengal
C. Telangana
D. Himachal Pradesh

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Uttarakhand রাজ্যে অবস্তিত?

A. Dinosaur National Park
B. Dudhwa National Park
C. Rajaji National Park (Chilla)
D. Valmiki National Park

Q. Buxa Tiger Reserve কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. West Bengal
B. Jammu and Kashmir
C. Uttarakhand
D. Bihar

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি West Bengal রাজ্যে অবস্তিত?

A. Kishtwar National Park
B. Valley of Flowers National Park
C. Neora Valley National Park
D. Dudhwa National Park

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Uttarakhand রাজ্যে অবস্তিত?

A. City Forest or Salim Ali National Park
B. Valley of Flowers National Park
C. Fossil National Park
D. Satpura National Park

Q. Pench National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. West Bengal
B. kerala
C. Uttar Pradesh
D. Madhya Pradesh

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Himachal Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Velavadar National Park
B. Sanjay National Park
C. Pin Valley National Park
D. Keoladeo National Park

Q. Hemis National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Punjab
B. Ladakh
C. Chhattisgarh
D. Andhra Pradesh

Q. নিচের কোন জাতীয় উদ্যানটি Madhya Pradesh রাজ্যে অবস্তিত?

A. Govind Pashu Vihar National Park
B. Bhitarkanika National Park
C. Nanda Devi National Park
D. Van Vihar National Park

Q. Panna National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Jammu and Kashmir
B. Madhya Pradesh
C. Ladakh
D. Gujarat

Q. Velavadar National Park কোন রাজ্যে অবস্তিত?

A. Jammu and Kashmir
B. Gujarat
C. Tamil Nadu
D. Ladakh